پنجشنبه, ۳۰ فروردین ۱۳۹۷

اهمیت وضرورت امنیت

اهمیت وضرورت امنیت

اهمیت وضرورت امنیت
 یادداشت

نویسنده: شهریارخان محمدی
درتهیه این مقاله ازهیچ گونه منابع وماخذ استفاده نشده است.

امنیت درفرهنگ لغت به معنی درامان بودن؛آرامش وآسودگی است.

هرگاه خطری مارا تهدید کند؛ دراهداف ومقاصدمشکلات فراوان دیده شود؛ کارهای اساسی، خدماتی، فرهنگی وهنری، اقتصادی وجهادی، ومراکز علمی وفناوری گرفتاربحرانی بشوند ودرراستای خدمتگزاری تلاش های دلسوزانه بی نتیجه بمانند؛ ازسوی مخالفان مشکلات پدیداروظلمی برماواردشود؛ درمقابل حمله ی نظامی یاجاسوسان قراربگیریم؛ افرادشایسته، متعهدوپُرازتجربه راازدست بدهیم؛ تلاش های خالصانه وارزشمند بطورکلی درجامعه دیده نشوند؛ بخاطرظلمی دلی غمگین شود و بشکند؛درراستای تقویت روحیه ی مردمی فرصت های خوب راازدست بدهیم؛ تصمیم ها و امکانات خوب از بین بروند؛ بیکاری وگرسنگی بر مردم غلبه کنند؛ راه هاو سیاست ها بی نظم شوند؛ ایده ها، حرفهای خوب ومفیددرحرکت های اقدام وعمل راهی نداشته باشند؛ افرادفتنه انگیز و مخالفِ دیدهای خوب جبهه بگیرند و آشوب کنند ؛ وجامعه ای که برمحور خدا پرستی شکل گرفته دچارتفکرات وحرکت های منفی مخالفان ودشمنان خارج ازمرزها بشودو…..؛آنموقع درمیان سختی های زندگی معنی امنیت،اهمیت وضرورت آن بخوبی برجسته وقابل تفکر می شود.

?امنیت :
1- درعرصه های فردی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، قضایی، فرهنگی، دفاعی مرزی و منطقه ای و….؛ ضروری است وبطورکلی ازنیازهای ضروری وطبیعی انسان هاست وهرکس در هر کجا حضور دارد درهرزمینه ای باید امنیت را حاکم ؛ وازامنیتی که دیگران پدیدار کرده اند بخوبی استفاده کند؛ وامنیت ملی زمینه ساز پیشرفت ها است.
2- نظم ، انگیزه، سلامتی ، خوشبختی وافتخارات به جامعه می بخشد.
3- فضای بسیارازشمندی است ومارایاریگراست که درانجام کارهای کوچک وبزرگ خودرابخوبی تقویت؛ و تامرزموفقیت راهکارهای نمونه کشف کنیم‌.
4- استعدادها،ارزش هاوپیشرفت ها راازتهدیدهادورنگه می دارد.
5- جان ومالِ مارا بخوبی حفظ، و زیبایی های سبک زندگی رابرجسته می کند.
6- این اجازه رامی دهدکه برروی زندگی فردی واجتماعی ، علم وفناوری، کارهای خدمتگزاری و تولیدات بخوبی تمرکزداشته باشیم و هرگونه کاری رابدون دغدغه به مقصدبرسانیم.
7- جایگاه های شایسته راحفظ می کند.
8- مارا ازاسترس ها وبیماری های روحی وروانی دورمی کند.
 9- جلوی دشمنان رامی گیردکه پیشروی نکنندبجایی آسیبی نرسانندوخون بی گناهی رانریزند.
10- موضوعات مهم واساسی راحفظ و کوچکترین ضعف وسستی راشناسایی می کند.
11- موانع ، تهدیدها، خرابکاری ها ، آسیب ها، بهانه ها را ازافراد؛ اقتصاد؛ فرهنگ؛ حقوق؛ اجتماع؛ ملت ها؛ مدیریتها؛ ارزش هاوداشته ها دورمی کند.

?اگرامنیت نباشد :
1- خسارت به زندگی، اجتماع ووضعیت اقتصادی وتمام عرصه ها وارد می شود.
2- بخوبی آسیب هاوتهدیدها رصدنمی شوند‌.
3- دشمن به راحتی دست به هرگونه حمله وخیانت می زند.
4- فرصت هایی برای دشمنان پدیدار می شود وبدنبالِ خراب کردنِ بحث اعتقادی و مکتبی هستند.
5- فتنه گری رایج می شودخطرهاشکل می گیرند.
6 – موقعیت خوبی برای مخالفان پدیدارمی شودکه یک جنگ داخلی برپا وآن رابخوبی هدایت کنند.
7- ارزش ها،داشته ها، وفرصت های خوب راازدست می دهیم.
8- مهمترین وظیفه ها وسیاست های درست گرفتار شیوه های خیانتِ دشمنان می شود.
9- تجربه های خوب و ارزشمند رشد نمی کنند.
10- باتوجه به اینکه مشکلاتی در کشور پدیدار شده نخبگان سیاسی، دفاعی، دینی وفرهنگی توانایی واستعدادهایشان بخوبی بکار گرفته نمی شود.
11- کارها وتلاش های بسیارخوب؛ طرح های نووهرگونه ابتکار نیزگرفتاربحران ناامنی می شوند.
12- در همه عرصه ها و صحنه های فعالیت و تلاش دچار مشکل می شویم.
13- بایدباتصمیم های ظالمانه وخصمانه مبارزه کنیم.

 “دنیاتوسط آدمهای بدوشرورتاریک وویران می شود؛ امنیت درهمه جا روشنی وزیبایی می بخشد.
نیروهای نظامی وسیاسی، قدرت دفاعی، وهمه ی مردم می توانندنقش مهمی درتامین امنیت داشته باشند.
اگر امنیت درجهان نباشد؛ انسان همیشه حیران باشد.”

کوچکترین کوتاهی درمراعات اصول امنیتی گناه بزرگ شناخته می شود.
حضرت امام خمینی”ره”
جملات قصارحضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای مقام معظم رهبری :
“اگر امنيت نباشد، اقتصاد هم نيست، تلاش براى سازندگى و افتخارآفرينى هم نيست.”
“اگر امنيت و يا وحدت نباشد، اختلافات و جنجال باشد، دايماً تشنج سياسى باشد، اول كسى كه ضربه می خورد دولت است؛ چون نمی تواند وظايف خود را انجام بدهد.
“امنيت، نعمت بزرگى است.
“ايمانى كه در نظام اسلامى وجود دارد، حصار امنى براى امنيت ملى است.”
“دشمن، امنيت ملى ما را هدف گرفته است. امنيت ملى براى يك ملت، از همه چيز واجبتر است.”
“ناامنى، بزرگترين خطرى است كه يك ملت را تهديد می‏كند.”
«چنانچه جامعه‌ای امنیت نداشته باشد، هیچ کار سازمان‌یافته‌ای در جهت پیشرفت و ارتقای آن کشور تضمین نخواهد شد».

نوشته شده توسط admin در سه شنبه, 21 آذر 1396 ساعت 9:07 ب.ظ

دیدگاه