جمعه, ۳۱ فروردین ۱۳۹۷

تهدید

تهدید

تهدید
یادداشت
نویسنده: شهریارخان محمدی

درتهیه این مقاله ازهیچ گونه منابع وماخذ استفاده نشده است

تهدیدچیست؟
درفرهنگ لغت تهدیدبه معنای ترساندن؛بیم دادن؛بیم عقوبت دادن می باشد.
تهدیدعملیاتی است غیرمنطقی و گسترده باجبهه های متفاوت که دشمن برای رسیدن به اهداف موردنظرش ازمجموع فرصت های آن استفاده می کندومی کوشددرعمل به جنگ باهرچیزی برودوآن راشکست بدهد.
تهدیددرزیرساخت هاوارزش هانگرانی هایی پدیدار؛وازطریق تبلیغات های رسانه ای فرصت های بوجودآمده راپُرازهیاهووسردرگم می کندوتاکیدبرآشفته کردن حرکت های دیپلماسی،انعقادقراردادها،مذاکره هاوفرصت ها؛ودرچهارچوب سیاست منفی تصمیمم برتضعیف روحیه دارد.
تهدیدهرگاه به حرکت هایی اجرایی بعنوان مثال: تبدیل به جنگ شود می تواندجنایات بی شماری رادرپرونده سیاه خودثبت کندودرهرکجادشمن نظارت ویاحضورداشته باشدامکان تهدیدهم وجوددارد.

من برای رفع تهدیدچه کاری انجام داده ام؟
                 من برای رفع تهدیدباید:

۱ – توانمندی های خودراجهت ثبات امنیت بکاربگیرم.
۲ – فرصت های خوب راازدست ندهم؛ به اهداف ملی بیندیشم.
۳- باتفکرراهبردی به دنبال تحولات باشم.
۴ – درعرصه ی میدانی پیشرفت هاوموفقیت ها؛حضورپُرشورداشته باشم.
۵ – به توانمندی های نظامی اهمیت بدهم.
۶ -امنیت،صحنه سیاسی-اجتماعی ،مقاومت وقدرت دفاعی،ارزش هاواقتصادراازضعف هاوتهدیدهادورکنم.
۷- باطرح هایی ازقبل طراحی شده به تهدیدهاپاسخ بدهم.
۸ – بابکارگیری افرادباتجربه جبهه مبارزه باتهدیدهاراتقویت کنم.
۹- باداشتن ظرفیت های بالابه مبارزه باتاکتیک های مخرب تهدید بروم.
۱۰- توکل،اعتمادبه نفس واحساس قدرت داشته باشم.
۱۱– ازنگرانی هادورباشم وتوانایی ها،استعدادها،طرح هاوابتکارات راتقویت کنم.
۱۲– دانش دفاعی خودراافزایش دهم.
۱۳- آماده کمک رسانی باشم.
۱۴- دشمن رابشناسم.
۱۵-تهدیدات رافرصتی ارزشمندبرای پیشرفت علم وفناوری بدانم.
۱۶-ضعف هاوراه هایی که امکان دارددشمن نفوذکند راشناسایی کنم.
۱۷ -طرح هایی پرقدرت باتاکتیک های خاصِ روز جهت مقابله باتهدیدات غافلگیرانه دردست داشته باشم.
۱۸ – فرهنگ ژرف یابی وپژوهشی راگسترش بدهم.
۱۹ – تجربه صاحب نظران وپژوهشگران (درزمان جنگ وصلح)راگردآوری کنم.
۲۰ -هوشیاری خودراحفظ کنم.

آیاشب حمله ای فکرمی کنیم؟

دشمن همیشه بدنبال ناامنی است واگربداندراهی برای نفوذویاعبورازمرزهاوجوددارد بااستفاده ازاطلاعات بدست آمده وزمان مناسب باتمام قدرت وامکاناتش غافلگیرانه باحرکت های نظامی حمله می کند.
اگردرهمان شب حمله ای فکرکنم:
۱- تاکتیک های دشمن رابخوبی نمی توانم رصدکنم.
۲ – دفاع من دربرابرحمله های دشمن ضعیف است وهیچگونه نتیجه ی مطلوبی نخواهدداشت واین امکان وجوددارددشمن منطقه ای که تحت مدیریت من است راتصرف کندوداشته هاوارزش هاراازدست بدهم.

نوشته شده توسط admin در جمعه, 03 آذر 1396 ساعت 12:20 ب.ظ

دیدگاه