یکشنبه, ۲۷ اسفند ۱۳۹۶

دکتر قدرت احمدیان کاندیدای شاخص اصلاحات + سوابق علمی- پژوهشی و اجرایی

دکتر قدرت احمدیان کاندیدای شاخص اصلاحات + سوابق علمی- پژوهشی و اجرایی

دکتر قدرت احمدیان کاندیدای شاخص اصلاحات + سوابق علمی- پژوهشی و اجرایی

کرمانشاه دیلی:  دکتر قدرت احمدیان از از چهره های شاخص اصلاح طلب و از نخبگان علمی استان کرمانشاه از جمله کاندیداهای شاخص حوزه انتخابیه اسلام آبادغرب و دالاهو می باشد. بی تردید دکتر احمدیان کاندیدای اول جریان اصلاحات در اسلام آباد است. سوابق سیاسی ایشان حاکی از آن می باشد که یکی از شفاف ترین کاندیداهای این حوزه در مواضع سیاسی بوده و می باشند.

مطلب زیر بیوگرافی مختصر و سوابق آموزشی ، پژوهشی و اجرایی یکی از قطب های اصلی انتخاباتی اسلام آبادغرب می باشد.

شرح حال : دکتر قدرت احمدیان

نام و نام خانوادگی : قدرت احمدیان

متولد : 1347

مدارک تحصیلی :                   کارشناس علوم سیاسی از دانشگاه شهید بهشتی

                                              کارشناس ارشد روابط بین الملل از دانشگاه تهران

                                              دکترای روایط بین الملل از دانشگاه تهران

 

وضعیت شغلی : عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی – دانشگاه رازی کرمانشاه

1-  سوابق آموزشی و پژوهشی

الف) آموزشی:

رزومه دکتر قدرت احمدیان + سوابق علمی- پژوهشی و اجرایی + تصاویر

1-  تدریس دروس مختلف علوم سیاسی در دانشگاه رازی از 1380 تا کنوندر مقاطع کارشناسی –کارشناسی ارشد و دکتری

2- تدرسی دروس مختلف علوم سیاسی در دانشگاه آزاد اسلامی – کرمانشاه

3- تدریس دروس مختلف علوم اجتماعی در دانشگاه پیام نو ر کرمانشاه

4- تدریس دروس توسعه اقتصادی – اجتماعی در مرکز آموزش مدیریت دولتی ( مقطع معادل کارشناسی ارشد )

5- تدرسی دروس مختلف علوم اجتماعی در دانشگاه پیام نور – اسلام آباد

6- تدریس دروس مختلف علوم سیاسی در دانشگاه ایلام ( کارشناسی ارشد )

7-برگزاری کارگاههای آموزشی مختلف در استانداری های کرمانشاه و کردستان -سخنرانی های متعدد در مراکز علمی کشور همچون دفتر مطالعات وزارت خارجه و مرکز مطالعات خاورمیانه و….

ب) سوابق پژوهشی

–  ” گفتمان پست مدرنیسم و انقلاب اسلامی ایران : باز خوانی و ساختار شکنی الگوی توسعه مدرن ” . فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی ، سال هشتم ، زمستان 1390 ، شماره 27 ( علمی – پژوهشی ) .

– ” ارتباطات بین الملل : انقلاب اطلاعات و تحول مفهوم امنیت ” . فصلنامه رسانه ، بهار 1379 ، شماره 41 ( علمی  – ترویجی  معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ) .

– “ارتباطات بین الملل : انقلاب اطلاعات و تحول مفهوم دولت  ” . فصل نامه رسانه ، تابستان 1379، شماره 42 ( علمی – ترویجی معاونت اطلاعاتی وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی ) .

– ” الگوی رفتاری قدرتهای بزرگ در بحرانهای بین المللی ” . مجله سیاست دفاعی . پاییز و زمستان 1379، شماره 20 و 21 ( علمی – ترویجی ) .

– ” آسیای مرکزی و قفقاز ، عرصه ی تعارض منافع روسیه و غرب ” دوفصلنامه مطالعات اورآ سیای مرکزی ، سال دوم ، شماره 4 ، تابستان و پاییز 1388 ( علمی – پژوهشی ) .

– ” جهانی شدن تروریسم و دولت مدرن ” مجله سیاسیت جهان ، پاییز 1391 ( علمی – پژوهشی ) .

-” مدرنیته محل تضارب آرا ” . مجله مطالعات سیاسی ، سال سوم ، شماره 9 ، پاییز 1389 ( علمی – پژوهشی دانشگاه آزاد) .

-” خلیج فارس : رژیم امنیتی یا معظل امنیتی ” . مجله مطلعات خاورمیانه ، بهار 1378 ، شماره 17 ( علمی – پژوهشی ) .

– ” کشمکش هسته ای هند و پاکستان : علل و پیامدها ” مجله سیاست دفاعی ، بهار 1377 ، شماره 22 ( علمی – ترویجی ) .

– ” ابعاد نرم افزاری امنیت ملی ” مجله سیاست دفاعی ، بهار 1377 ، شماره 22 ( علمی – ترویجی) .

-“آزمایشات هسته ای هند وپاکستان وتاثیر آن بر امنیت ملی ایران”.فصلنامه مطالعات راهبردی،تابستان 1377(علمی – ترویجی).

-“مفهوم نوین استراتژیک ناتو و پیامدهای ان در روابط ناتو وروسیه”مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز” شماره 80 زمستان 1391.(علمی –پژوهشی)

-“نقش متغییر انرژی در روابط ایران و اتحادیه اروپا”همایش وچاپ درکتاب:ایران واروپا .ابرار معاصر تهران.1391.(علمی- پژوهشی)

– هویت تاریخی نوعثمانیگرایی و سیاست خارجی ترکیه، مطالعات سیاسی جهان اسلام، پاییز 93 (علمی- پژوهشی)

– ماهیت دولت و امنیت ملی درعراق،مجله سیاست دفاعی، پاییز 93(علمی- پژوهشی)

– عملگرایی روسی و معادله انرژی در اورآسیا، مطالعات اورآسیای مرکزی، پاییزوزمستان 93(علمی- پژوهشی)

– جامعه شناسی تاریخی و توهمات شناختی سنتوالتزی روابط بین الملل، تابستان 93(علمی- پژوهشی)

– مناقشه ی هسته ای ایران: لیبرالیسم نهادگرا در مقابل نورئالیسم،پژوهش نامه ی علوم سیاسی، تابستان 93(علمی- پژوهشی)

-Iran sanctions and europian union dependence on Russian energy, Advances in environmental bidiogy , 2014, ISI

-Globalization ofeconomy and reasons contributing to weakeningOPECs position in the global economy, International Journal of Review in Life Sciences, 2015, ISI

-The formation of the Iraqi Kurdistan Regional Government and its Impact on National Security of the Islamic Republic of Iran,International Journal of Review in Life Sciences, 2015, ISI

-Understanding the foreign policy of Iran and Turkey in the light of a double epistemological approach,International Journal of Review in Life Sciences, 2015, ISI

– ضعفهای متدولوژیک روستورگرایی دربرنامه های توسعه پهلوی دوم، رهیافت انقلاب اسلامی (علمی-پژوهشی)

– عملکردآمریکادرخلع سلاح شیمیایی سوریه،  سیاست دفاعی، تابستان 94 (علمی-پژوهشی)

-“کشمکش بر سر پرونده هسته ای ایران:نولیبرالیسم در برابر نو ریالیسم” اطلاعات سیاسی-اقتصادی.پاییز .1391.

– نقش متغیر انرژی درروابط اسلامی ایران و اتحادیه اروپا، همایش ایران و اتحادیه اروپا: تجارب و چشم اندازها

– تفاوت بنیادین محیط زیستگرایی و رویکرد انتقادی سیاست سبز، کنفراس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی منابع طبیعی ومحیط زیست

مدیریت منازعات در نظریه ی روابط بین­الملل: چارچوبی برای درک چرایی استمرار منزعه­ی هسته­ای ایران و امکان گشایش آن، همایش دیپلماسی هسته­ای

– ده ها مصاحبه و سخنرانی علمی  که متن آنه در مجلات و سایت های کشور و خارج از کشور منتشر شده است

-2 – پروژه های تحقیقاتی

–  ” بازتولید ناسیونالیسم قومی کرد در ایران ، عراق و ترکیه پس از 1990 ” تحت نظارت دفتر مطالعات امنیتی و اداره کل امنیتی وزارت کشور ، سال 1384 ( پروژه ملی ) .

-” تصمیمی گیری امنیت ملی در سیاست خارجی ” . دانشگاه امام حسین ( ع) ، سال 1384 ( همکار تحقیقاتی ) .

– راهنمایی رساله های مقطع کارشناسی ارشد و دکتری .

3 – کتاب

– سیاست جهانی (دو جلد) .نشر مرکز ملی مطالعات جهانی شدن .1393

 

– اقتصاد سیاسی جامعه مدنی .نشر سفیر، سال 1378 ( ترجمه ) .

–  تضاد در روابط بین الملل . انتشارات وزارت خارجه،سال 1379( ترجمه ) .

– تکنولوژی و سیاست دفاعی . انتشارات دانشگاه امام حسین(ع ) ، سال 1378 .  ( همکاری )

سخنرانیهای متعدد درمراکز علمی کشور همچون دفتر مطالعات وزارت خارجه و مرکزمطالعات خاورمیانه و….

ج) سوابق اجرایی

_ مدیر گروه علوم سیاسی دانشگاه رازی ( سال 1382 تا 1384 )

-عضو کارگروه بررسی توانایی علمی گروه علوم سیاسی دردانشکده علوم اجتماعی  دو دوره دوساله از 1390  که ادامه دارد.

-مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر به مدت چهار سال.

-عضو کمیته منتخب دانشکده جهت ارزیابی های استخدامی و ارتقاء

-عضو شورای دبیران مجله فرهنگ کرمانشاه 1392 –ادامه دارد

-عضو شورای علمی گروه پژهشی عراق

-مدیر کل  دفتر آموزش و پژوهش استانداری کرمانشاه سال1393

-عضو کارگروه پژوهش و فن آوری استان کرمانشاه-استانداری سال 1393

-دبیر استانی جشنواره ملی علم تا عمل سال1393

-دبیر هفته  پژوهش استان کرمانشاه سال 1393

مشارکت در بازنگری سر فصل های دروس رشته علوم سیاسی در راستای طرح اسلامی کردن دانشگاه ها

– مشارکت در بازنگری سر فصل های دروس رشته علوم سیاسی در راستای طرح اسلامی کردن دانشگاه ها

– استاد مشاور دانشجویان شاهد  رشته علوم سیاسی

– عضو کمیته علمی همایش منطقه­ای هرسین­شناسی

– رئیس کمیته داوران همایش منطقه­ای شناخت جرائم و راهکار های مقابله با آن

– انجام امور مربوط به رشته مطالعات اجتماعی مقطع کارشناسی نا پیوسته تربیت معلم

د)تسلط به زبان انگلیسی بویژه ترجمه متون رسمی و غیر رسمی وترجمه از انگلیسی به فارسی

نوشته شده توسط admin در پنجشنبه, 24 دی 1394 ساعت 10:13 ب.ظ

16 نظر

 1. حیف نیست دکتر تایید نشه بعد آقای محمد صید محمدی تایید بشه و بشه نماینده اصلاحات، من به عنوان اصلاح طلب هیچ وقت به ایشان رای نمی دهم

  1. اقای دکتر حمیدصیدمحمدی چه کاری برای مردم اسلام اباد انجام دادن؟؟؟؟؟مگه همش تهران نبودن!!!ایشان از درد مردم خبر دارن!!!!؟؟؟

 2. فلاحت بخونه تا اینقدر نخبه نخبه نکنه، طرفداران فلاحت لطفا اینچین مستند با ذکر نام کتاب، نام مقالات علمی پژوهشی، ذکر نام مجلات علمی پژوهشی، تکرار میکنم مجلات علمی پژوهشی معتبر، نه مقالات یک صفحه ای برای روزنامه و…. سوابق علمی جناب فلاحت نخبه ی بزرگ و افتخار غرب کشور ( به ادعای طرفداران)را در این سایت منتشر کنند، چرا منتشر نمی کنید؟؟؟؟؟ خواهشا اینقدر نخبه نخبه نکنید!!!!!!!!!!!!!!!!!

  1. دكتر حشمت الله فلاحت پيشه پيشه در ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و پنجاه در محله ي فقير نشين شهرستاني اسلام آبادغرب پاي به عرصه ي گيتي نهاد.او متعلق به يك خانواده كارگر-كشاورز بوده و همواره به اين اصل افتخار كرده است. فلاحت پيشه بعد از گذراندن تحصيلات خود در مدارس شهيد فاطمي.ارشاد. ابوذر.شهيد بهشتي وحمزه سيدالشهدا با كسب رتبه ٧٢ در ازمون سراسري سال ١٣٦٨ در رشته علوم سياسي دانشگاه تهران پذيرفته شد.تحصيل دردانشگاه تهران موقعيت وي‍ژه اي بودكه ايشان به خوبي از آن بهره جست وتوانست با قبولي در مقطع كارشناسي ارشد علوم سياسي دانشكده ي حقوق وعلوم سياسي دانشگاه تهران با رتبه نخست ايران توانمندي و قابليت وجودي خويش را بيشتر نمايان سازدو به عنوان دانشجوي نخبه از خدمت سربازي معاف گردد.همزمان با تحصيل در دوره ي كارشناسي ارشد،عرصه ي فعاليت را در امور روزنامه نگاري وتحليل گري مسائل سياسي توسعه دادودر مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد شاگرد ممتاز دانشگاه بود.دوره ي دكتراي تخصصي رادر دانشگاه تربيت مدرس با رتبه ي نخست باسرافرازي سپري نمودند وپس از اخذ درجه ي P.H.Dضمن ارائه ي مقالات در سمينارها،دانشگاه ها ومجامع علمي و آموزشي به عنوان عضو هيئت علمي در دانشگاه به تدريس مشغول گرديد. در دوره ي هفتم مجلس شوراي اسلامي وارد عرصه ي انتخاباتي در ديار خود گرديد وبا همت مردان وزنان شريف اسلام آباد،كرند،حميل،ريجاب وگهواره انتخاب اول حوزه ي انتخابيه اش گرديد. هنگام ورود به مجلس جزو چهار نفر جوانترين نمايندگان مجلس بود. رياست شوراي بين المجالس مجلس شوراي اسلامي نمادي ديگر از توان مندي فرزند نيك سرشت وآگاه مردم نجيب اين سامان است .

 3. داپاش عزیزمحمودجان این محمدروآوردن رای دکترحمیدرضاصیدمحمدی راخراب کنن مثل دکترمحمودکرمی رادودکترمحمدکرمی رادبله  وگرنه این خودش توخانواده وزن وبچه خودشم رای نداره سیاست فلاحت پیشه اس

  1. چنه فلاحت در باری فره خاصه

 4. هيچ يك از نامزد هاي  انتخابات سوابق علمي اي همانند دكتر احمديان ندارند. افراد باسواد  را با سوابق پژوهشي سنجيده مي شوند نه به حرافي.

  1. مقالات فارسى كه ارزش ندارن، بايد كسى در موردًسوادًحرف بزنه كه خودش اينكاره باشه

 5. آقای طاهری از زعفران با توجه به نفوذ خانواده آقای دکتر مجیدحسینی که دایی ایشان هستن میتواند با رایزنی های ایلی و جناحی شرایط ایشان را بهتر کنن .

 6. …………………………..

 7. هیچ کس از لحاظ سواد در حد دکتر احمدیان نیست ایشان فرد مقید و با اخلاقی نیز هستند اهل لابی گری و زیر آبی رفتن هم نیست امیدوارم تایید صلاحیت بشه 

  1. چن ساله ایشون رد میشن دلیلش چیه نمیدونم،الکی به دلت صابون نزن

 8. با سلام خدمت دوستان خوبم،چرا خیلی زود در مورد بسیاری از مسائل قضاوت می کنیم ،مگر خدا نفرموده:(ولا تقف ما لیس لک به علم،در مورد چیزی که علم ندارید قضاوت نکنید) پس بیائید به خاطر دنیای دیگران،آخرت خودمان را خراب نکنیم.

 9. ………………………………………..
  …………….

 10. سلام 

  دکتر احمدیان همچنین دارای رتبه سه کنکور دکتری می باشند و رتبه  ارشد ایشان هم دو رقمی هست ، از کسانی که خود را افتخار غرب کشور میدانند بپرسید چرا هیچوقت رتبه های خود را بیان نمیکنید

 11. …………………………………………………………

 12. دكتر حشمت الله فلاحت پيشه پيشه در ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و پنجاه در محله ي فقير نشين شهرستاني اسلام آبادغرب پاي به عرصه ي گيتي نهاد.او متعلق به يك خانواده كارگر-كشاورز بوده و همواره به اين اصل افتخار كرده است. فلاحت پيشه بعد از گذراندن تحصيلات خود در مدارس شهيد فاطمي.ارشاد. ابوذر.شهيد بهشتي وحمزه سيدالشهدا با كسب رتبه ٧٢ در ازمون سراسري سال ١٣٦٨ در رشته علوم سياسي دانشگاه تهران پذيرفته شد.تحصيل دردانشگاه تهران موقعيت وي‍ژه اي بودكه ايشان به خوبي از آن بهره جست وتوانست با قبولي در مقطع كارشناسي ارشد علوم سياسي دانشكده ي حقوق وعلوم سياسي دانشگاه تهران با رتبه نخست ايران توانمندي و قابليت وجودي خويش را بيشتر نمايان سازدو به عنوان دانشجوي نخبه از خدمت سربازي معاف گردد.همزمان با تحصيل در دوره ي كارشناسي ارشد،عرصه ي فعاليت را در امور روزنامه نگاري وتحليل گري مسائل سياسي توسعه دادودر مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد شاگرد ممتاز دانشگاه بود.دوره ي دكتراي تخصصي رادر دانشگاه تربيت مدرس با رتبه ي نخست باسرافرازي سپري نمودند وپس از اخذ درجه ي P.H.Dضمن ارائه ي مقالات در سمينارها،دانشگاه ها ومجامع علمي و آموزشي به عنوان عضو هيئت علمي در دانشگاه به تدريس مشغول گرديد. در دوره ي هفتم مجلس شوراي اسلامي وارد عرصه ي انتخاباتي در ديار خود گرديد وبا همت مردان وزنان شريف اسلام آباد،كرند،حميل،ريجاب وگهواره انتخاب اول حوزه ي انتخابيه اش گرديد. هنگام ورود به مجلس جزو چهار نفر جوانترين نمايندگان مجلس بود. رياست شوراي بين المجالس مجلس شوراي اسلامي نمادي ديگر از توان مندي فرزند نيك سرشت وآگاه مردم نجيب اين سامان است .
  رتبه یک کارشناسی ارسد و دکترا مهمه یا…………. تدریس در بزرگترین دانشکده علوم انسانی مهمه یا دانشگاه رازی
  معاون کمسیون امنیت ملی مهم نیست؟

  1. Iike

 13. جناب اقای محمد محمدی فردی باسواد و دلسوز نسبت به شهر و مردم اسلام اباد هستن..موفق باشند

 14. به امید پیروزی اقای محمد صیدمحمدی

 15. به امید پیروزی دکتر احمدیان . فلاحت پیشه فقط دنبا راست وریست کردن کارهای ایل سیا سیا ست.

  1. در زمان  فلاحت پیشه فقط 9 رءس از سیاسیا بود ولی در زمان نمایندگی جلیلبان  همه ی  مدیرا زنگنه بودن و هستن فعلا

 16. دوستان محترم من سعید.ص هستم 
  بنده هیچ کامنتی توهین آمیز و تحقیر کننده درباره ایلات و اقوام ننوشته ام و یکی داره بنام من اینکار ناشایست رو انجام میده که از مخالفین دکتر فلاحت پیشه س 
  با یه کم تامل میشه درک کرد کسیکه طرفدار و حامی و مبلغ دکتر فلاحت پیشه هست سعی در جذب آرا برای ایشان داره نه اینکه دشمن سازی کنه 
  همه کاندیداها و اقوام برای بنده محترمن 

اولین« قبل بعد  » آخرین 

دیدگاه