جمعه, ۳۱ فروردین ۱۳۹۷

نقش روزنامه درزندگی و اجتماع / شهریارخان محمدی

نقش روزنامه درزندگی و اجتماع / شهریارخان محمدی

نقش روزنامه درزندگی و اجتماع / شهریارخان محمدی

نقش روزنامه درزندگی و اجتماع شهریارخان محمدی

?روزنامه درمحورچه موضوع هایی حرکت می کند:

روزنامه:ورق هایی خبری،اجتماعی و اقتصادی یک کشورهست که چشم مابه سطرهایش بازمی شوددنیایی ازاطلاعاتِ امنیت،سیاست،حوادث،اجتماع،فرهنگ وهنر،پزشکی،کشاورزی،محیط زیست،اقتصادوروانشناسی،تحقیقات،جغرافیاوژئوپلیتیکی، حرکت های نظامی و.‌‌‌‌‌…….؛بحث های انتخاباتی است.
روزنامه بخوبی می تواندمطلب های بسیاری راازقبیلِ حقوق مردم،منابع مالی،حفظ منافع،بازی های سیاسیِ منطقه ای،اقتصاد،انتقادواعتراض ها،خشنونت هاوانتخابات،رویدادهای تاریخی ومسائلِ سیاست داخلی وبین الملل،تحلیل انگیزه هاوحرکت ها،موقعیت های راهبردی،حرکت های نظامی وسیاسی،برنامه هاونوسازی،برنامه های توافق شده ی مابین کشورها؛وزمینه های تاثیرگذارجهت پیشرفت یک ملت و………؛درخودجای دهدوهمراه بااونگاهی نوبه ارزش های زندگی واجتماع داشته باشیم بخوبی می تواندخطرهاواختلافات راازجوامع دور؛وفرصت های خوب پدیدارکندومارانیزهمراهی می کندتاتلاش کنیم قدرارزش هارابدانیم وپیشرفت هاراافزایش دهیم؛ وهمگام بااوتصوردرست بسازیم.

?نتیجه گیری ازحضورمحورراهبردی روزنامه درموقعیت های مثبت ومنفی:

 روزنامه بخوبی می توانددرمسیرهایی جوامع راتحت تاثیرخودقراربدهدوتوانایی هارابانگاه های متفاوت تفسیرکندویادرمسیرهای منفی زمینه ی تنش هارافراهم کندوباتحلیل هایش موجب قطع روابط هابشودودرهرزمینه ای اختلاف پدیدار؛وازسوی دیگرمی توانددریچه ای به سوی ارزش ها،باورهاواعتقادهابازکند؛وارزیابی اصول قوانین یاتلاش هایش درنهایت موجب اهمیت دادن وتحقق است؛پایگاهی است جهت قدرت بخشیدن به اندیشه هاوپدیدارکردن موقعیت های خوب که اگرعوامل آن دورازتنش واختلاف باشندبه ارزش های انسانیت،جوامع ومسئله های خوب اهمیت بدهندموضوع های تازه ای راواردزندگی ما؛وصدای مشکلات،معایب،نواقص،ودردهارااززندگی واجتماع دورمی کندواگربخواهیم بخوبی به نقشِ حقیقی واسلامیِ آن بنگریم امیدبخشِ پیشرفت هاست ودرحفظ ارزش هاوباورهای درست گام برمی دارد.

?حضورمنفی گرایی روزنامه های غربی:

نقش روزنامه های غربی هابه ویژه آمریکاورژیم صهیونیستی درجهت منفی وتخریب کردن است بگونه ای که ازنگاه خودهرگونه رشدوپیشرفتی رادرجهان اسلام بعنوان؛ تهدیدویاحمله معرفی؛وموضع های سیاسی وهرگونه روابط های اقتصادی،فرهنگی وهنری راباتحلیل های منفی پُرازتنش واختلاف می خوانندومی کوشندباارائه مقاله،یاداشت وخبرهایشان فرصت هاوموقعیت های خوب راکم رنگ کنندویاتغییردهنددرصورتی که نقشِ حقیقی روزنامه اینگونه نیست وآنهادارندباموقعیت عرصه های روزنامه نگاری وسوء استفاده ازنقش های آن زیرساخت اندیشه ها،فرصت هاوموقعیت های خوب دیگرجوامع راتخریب می کنند؛مثال:همان توانایی های خوب روزنامه است که درپشت سیاست های غلط خودپنهان کرده اندکه دراین بین مسئله ی حقیقت وارزش های روزنامه رانادیده می گیرند.
ماهیت روزنامه برخلاف دیدگاه غربی هاچیزدیگری است چون روزنامه بخوبی این توانایی راداردکه درتقویت عناصرفعال نقش داشته باشداعتبارببخشدوبه اشتغال اهمیت بدهدوعرصه های اندیشه،زندگی،اراده،علم وصنعت و…….؛رابخوبی تحلیل کندویاموردارزیابی قراربدهد؛وباهرگونه ارائه ی خبر،یاداشت وتحلیلی به سازمانِ پیشرفت و مدیریت توانمندی ببخشداهداف وتحولات رابخوبی دنبال کندوبرای حفظ نظام،ارزش هاودنیای انسانیت درتلاش باشدوبه جنگِ باآسیب هابرودتادرلحظه هاپیشرفت هاوزیبایی هابرجسته ترشوند.

“تحقیق”
?تاریخ روزنامه نگاری درایران:

روزنامه‌نگاری در ایران تاریخچه‌ای دیرینه دارد  شروع این صنعت از دربار شاهان قدیم بوده‌است و متضمن اخبار مربوط به دربار و خصوصاً شخص پادشاه بوده‌است؛ بنابراین می‌توان روزنامه‌نگاری در ایران را به فصل روزنامه‌نگاری در باستان و روزنامه‌نگاری در عصر معاصر تقسیم کرد. کلمه روزنامه در زبان فارسی دارای ریشه‌ای قدیمی است و در برخی از کتاب‌های سده‌های نخست اسلامی این واژه با شکل روزنامه دیده می‌شود. در دوران فتحعلی‌شاه، محمدشاه و اوان پادشاهی ناصرالدین شاه، اصطلاح «کاغذ اخبار» مورد استفاده مردم بوده‌است ولی به مرور زمان روزنامه به معنای قدیم بکار رفته و اصطلاح «کاغذ اخبار» متروک شده‌است.

نوشته شده توسط admin در شنبه, 11 شهریور 1396 ساعت 9:37 ب.ظ

دیدگاه