خرید لباس تجمع بازنشستگان فولاد مقابل مجلس

جمعی از بازنشستگان صنعت فولاد کشور با تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی نسبت به تعویق در پرداخت حقوق خود اعتراض کردند.به گزارش ایسنا، تجمع کنندگان دریافت به موقع حقوقشان را خواستار بودند و می‌گفتند این امر جز با استقراض صندوق بازنشستگی از خزانه امکان پذیر نیست.بازنشستگان صنعت فولاد از این که چند ماه است حقوقشان را دریافت نکردند، گله‌مند بوده و خواستار پیگیری این موضوع از سوی نمایندگان و مجلس شورای اسلامی شدند.