خرید لباس نگاه شما: سوباتان گنج پیدا و نهان

محمد نیک عهد در مطلب ارسالی برای «نگاه شما» نوشت:از جاده های بسیار دشوار باید گذر کنی واز پیچ و خم کوهها باید بالا بروی تا به دشتی برسی که در پهنه آن روستایی آرام جا خوش کرده “سوباتان” نام.برای رسیدن به این منطقه ییلاقی خودروهای معمولی را یارای رفتن به آنجا نیست باید از اتومبیل هایی بهره جست که توان کوه و کمر را داشته باشند. راهنمای ما که معلمی بازنشسته ای است که اهل این دیاراست و چند سالی است عشق طبعیت و زادگاه او را به این کارزیبا سوق داده است. در طول راه برایمان از گذشته و حال سوباتان می گوید و هرآنچه می گوید جز زیبایی نیست . به روستا که رسیدیم تمام آنچه را گفته بود و شنیدیم در یک قاب خوش نقش و نگار به نام ” سوباتان” دیدیم تابلویی از عظمت خالق یکتا که یکجا در این روستای دورافتاده می شد دید و تحسین کرد.صدای آواز بلدرچین ها ، شیهه اسب ها، زنگوله های گله بز و گوسپندان وآواز چوپان در صبح زود همه و همه آلبومی از رنگ و صوت  و موسیقی دلنشین را یکجا به مسافر سوباتان تقدیم می کند.حاصل سفری دوروزه مجموعه عکسی است که بخشی از آن را تقدیم هموطنان عزیز می نمایم.و به قول حضرت مولانا:” حرف و صوت و گفت را بر هم زنم             تا که بی این هرسه با تو دم زنم” #carousel11340, #thumbs11340 , #carousel_desc11340 { overflow: hidden; } #carousel-wrapper11340 .caroufredsel_wrapper img{ border-radius: 10px; border : 2px solid #839494 } #carousel-wrapper211340 .caroufredsel_wrapper img{ border-radius: 10px; border : 2px solid #839494 } #carousel11340 span, #carousel11340 img, #thumbs11340 a, #thumbs11340 img { display: block; float: left; } #carousel_desc11340 span { width: 100%; /* height: 100%; */ display: block; float: left; position: relative; padding: 9px; } #carousel11340 span, #carousel11340 a, #thumbs11340 span, #thumbs11340 a { position: relative; display: block; height: 100%; } #carousel11340 img, #thumbs11340 img { border: none; width: 100%; height: 100%; position: absolute; top: 0; left: 0; } #carousel11340 span { width: 554px; height: 313px; } #carousel_desc11340 span { width: 554px; height: auto; } #thumbs-wrapper11340 { padding: 20px 40px; position: relative; } #thumbs11340 a { border: 2px solid #899; width: 150px; height: 100px; margin: 0 10px; overflow: hidden; border-radius: 10px; -webkit-transition: border-color .5s; -moz-transition: border-color .5s; -ms-transition: border-color .5s; transition: border-color .5s; } #thumbs11340 a:hover, #thumbs11340 a.selected { border-color: #566; } .fluid_container_album img#shadow { width: 100%; position: absolute; bottom: 0; } .next_thumbnail11340 { background-position: -19px 0; right: 10px; } .next_thumbnail11340:hover { background-position: -19px -20px; transition: none; } .prev_thumbnail11340 { background-position: 0 0; left: 10px; } .prev_thumbnail11340:hover { background-position: 0 -20px; transition: none; } .next_thumbnail11340, .prev_thumbnail11340 { background-image: url(“/client/themes/fa/main/img/carousel_nav.png”); display: block; height: 20px; margin-top: -10px; position: absolute; top: 50%; width: 19px; } $(function() { $(‘#carousel11340’).carouFredSel({ responsive: true, circular: false, auto: false, items: { visible: 1, width: 200, height: ‘56%’ }, scroll: { fx: ‘directscroll’ } }); /* $(‘#carousel_desc11340’).carouFredSel({ responsive: true, circular: false, auto: false, items: { visible: 1, width: 200, height: ‘30%’ }, scroll: { fx: ‘directscroll’ } }); */ $(‘#thumbs11340’).carouFredSel({ responsive: true, circular: false, auto: false, prev: ‘.next_thumbnail11340’, next: ‘.prev_thumbnail11340’, items: { visible: { min: 2, max: 6 }, width: 150, height: ‘66%’ } }); $(‘#thumbs11340 a’).click(function() { $(‘#carousel11340’).trigger(‘slideTo’, ‘#’ + this.href.split(‘#’).pop() ); /* $(‘#carousel_desc11340’).trigger(‘slideTo’, ‘#’ + this.href.split(‘#’).pop() ); */ $(‘#thumbs11340 a’).removeClass(‘selected’); $(this).addClass(‘selected’); return false; }); });