خرید لباس اسامی کاندیداهای ریاست دانشگاه شریف

اسامی ۴ کاندیدای ریاست دانشگاه صنعتی شریف اعلام شد.به گزارش خبرگزاری فارس، کمیته تعیین ریاست دانشگاه صنعتی شریف 4 کاندید را برای ریاست دانشگاه تعیین کرده است که اسامی این افراد روز چهارشنبه چهارم تیرماه به شورای دانشگاه اعلام می‌شود.مسعود نیلی، فتوحی، میرعمادی و مقداری به عنوان کاندیداهای ریاست دانشگاه تعیین شده‌اند.احتمال ریاست مسعود نیلی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف و مشاور اقتصادی رئیس جمهور بر دانشگاه صنعتی شریف بیشتر از دیگر کاندیدها است.