خرید لباس خوارترین مردم کیست؟

بزرگداشت و حفظ حریم شخصی انسان‌ها مایه بزرگی و منزلت‌یابی اجتماعی است و کوچک شمردن و شکستن شخصیت‌ها موجب تحقیر و کم گرفتن افراد و سقوط در جمع و گروه است.به گزارش ایسنا، انسان فاقد شخصیت و جایگاه شایسته اجتماعی نمی‌تواند کارایی لازم را در میان گروه داشته باشد. برخوردهای کوبنده و تحقیرآمیز کیان انسان‌ها را ناتوان می‌سازد. به صورتی که شخص نمی‌تواند رسالت خود را به انجام برساند.خداوند در آیه 49 سوره حجرات خطاب به بندگان می‌فرماید: ای مردم مومن! نباید دسته‌ای، دسته‌ای دیگر را مسخره کنند، شاید آنان را از ایشان بهتر باشند؛ و نباید زنانی زنان دیگر را به ریشخند گیرند، شاید آن زنان از ایشان بهتر باشند، و از یکدیگر عیب مگیرید، و به همدیگر لقب‌های زشت مدهید.و پیامبر اکرم(ص)در این رابطه می‌فرمایند: برای اینکه خود را بالا ببری، کسی را پایین میاور.امام صادق(ع) به نقل از پیامبر اکرم(ص) می‌فرمایند: خوارترین مردمان کسی است که به مردم توهین کند.پیامبر(ص) در حدیثی می‌فرمایند: همه چیز مومن دارای حرمت و حریم است (و آنها را نمی‌توان نادیده گرفت)، آبرو، مال و جان او.امام صادق(ع) می‌فرمایند: هر کس مطلبی را به زیان مومنی بازگو نماید به این منظور که او را لکه‌دار کند، و شخصیت او را بکشد، تا از چشم مردم بیفتد، خداوند را از حوزه دوستی خود در آورد و تحویل شیطان بدهد و شیطان نیز او را نپذیرد.پی‌نوشت:سوره حجرات(49)اصول کافی 2/643امالی صدوق 19تحف‌العقول/46بحار 75/216منبع:الحیات، محمدرضا حکیمی