خرید لباس مردی که پاهایش تبدیل به کفش شد

یک مرد میانسال به مدت ۸ سال بدون کفش راه رفته و در این مدت پاهای وی مانند چرم سیاه، سفت و زبر شده‌اند.به گزارش خبرگزاری فارس، شاید عجیب باشد ولی برخی از افراد بی‌دلیل کارهایی انجام می‌دهند که انسان متحیر می‌شود و دوست دارد بداند دلیل عمل انجام شده چه می‌تواند باشد.این مرد، 8 سال پیش بدون هیچ دلیلی تصمیم گرفته بود، بدون کفش راه برود؛ در این مدت کف پاهای او مانند چرم سفت و سیاه شده‌اند؛وی با لبخند در مقابل دوربین ژست می‌گیرد تا از او عکس بیندازند و این عمل از نظر او افتخار آمیز است چون در سراسر جهان مطرح می‌شود. #carousel11367, #thumbs11367 , #carousel_desc11367 { overflow: hidden; } #carousel-wrapper11367 .caroufredsel_wrapper img{ border-radius: 10px; border : 2px solid #839494 } #carousel-wrapper211367 .caroufredsel_wrapper img{ border-radius: 10px; border : 2px solid #839494 } #carousel11367 span, #carousel11367 img, #thumbs11367 a, #thumbs11367 img { display: block; float: left; } #carousel_desc11367 span { width: 100%; /* height: 100%; */ display: block; float: left; position: relative; padding: 9px; } #carousel11367 span, #carousel11367 a, #thumbs11367 span, #thumbs11367 a { position: relative; display: block; height: 100%; } #carousel11367 img, #thumbs11367 img { border: none; width: 100%; height: 100%; position: absolute; top: 0; left: 0; } #carousel11367 span { width: 554px; height: 313px; } #carousel_desc11367 span { width: 554px; height: auto; } #thumbs-wrapper11367 { padding: 20px 40px; position: relative; } #thumbs11367 a { border: 2px solid #899; width: 150px; height: 100px; margin: 0 10px; overflow: hidden; border-radius: 10px; -webkit-transition: border-color .5s; -moz-transition: border-color .5s; -ms-transition: border-color .5s; transition: border-color .5s; } #thumbs11367 a:hover, #thumbs11367 a.selected { border-color: #566; } .fluid_container_album img#shadow { width: 100%; position: absolute; bottom: 0; } .next_thumbnail11367 { background-position: -19px 0; right: 10px; } .next_thumbnail11367:hover { background-position: -19px -20px; transition: none; } .prev_thumbnail11367 { background-position: 0 0; left: 10px; } .prev_thumbnail11367:hover { background-position: 0 -20px; transition: none; } .next_thumbnail11367, .prev_thumbnail11367 { background-image: url(“/client/themes/fa/main/img/carousel_nav.png”); display: block; height: 20px; margin-top: -10px; position: absolute; top: 50%; width: 19px; } $(function() { $(‘#carousel11367’).carouFredSel({ responsive: true, circular: false, auto: false, items: { visible: 1, width: 200, height: ‘56%’ }, scroll: { fx: ‘directscroll’ } }); /* $(‘#carousel_desc11367’).carouFredSel({ responsive: true, circular: false, auto: false, items: { visible: 1, width: 200, height: ‘30%’ }, scroll: { fx: ‘directscroll’ } }); */ $(‘#thumbs11367’).carouFredSel({ responsive: true, circular: false, auto: false, prev: ‘.next_thumbnail11367’, next: ‘.prev_thumbnail11367’, items: { visible: { min: 2, max: 6 }, width: 150, height: ‘66%’ } }); $(‘#thumbs11367 a’).click(function() { $(‘#carousel11367’).trigger(‘slideTo’, ‘#’ + this.href.split(‘#’).pop() ); /* $(‘#carousel_desc11367’).trigger(‘slideTo’, ‘#’ + this.href.split(‘#’).pop() ); */ $(‘#thumbs11367 a’).removeClass(‘selected’); $(this).addClass(‘selected’); return false; }); });