خرید لباس نگاه شما: بحران زیستی در دشت مغان

با سلام این روزها شهرستان پارس آباد و شهر های اطراف با بحران زیست محیطی آلودگی هوا روبرو هستند که به دو علت است اول اینکه جنگل های ارسباران به طور گسترده به مساحت چندین هزار هکتار در مرز جمهوری آذربایجان به آتش کشیده می شود دوم اینکه کشاورزان بعد از برداشت محصولات علوفه های خشک آنرا می سوزانند. #carousel11359, #thumbs11359 , #carousel_desc11359 { overflow: hidden; } #carousel-wrapper11359 .caroufredsel_wrapper img{ border-radius: 10px; border : 2px solid #839494 } #carousel-wrapper211359 .caroufredsel_wrapper img{ border-radius: 10px; border : 2px solid #839494 } #carousel11359 span, #carousel11359 img, #thumbs11359 a, #thumbs11359 img { display: block; float: left; } #carousel_desc11359 span { width: 100%; /* height: 100%; */ display: block; float: left; position: relative; padding: 9px; } #carousel11359 span, #carousel11359 a, #thumbs11359 span, #thumbs11359 a { position: relative; display: block; height: 100%; } #carousel11359 img, #thumbs11359 img { border: none; width: 100%; height: 100%; position: absolute; top: 0; left: 0; } #carousel11359 span { width: 554px; height: 313px; } #carousel_desc11359 span { width: 554px; height: auto; } #thumbs-wrapper11359 { padding: 20px 40px; position: relative; } #thumbs11359 a { border: 2px solid #899; width: 150px; height: 100px; margin: 0 10px; overflow: hidden; border-radius: 10px; -webkit-transition: border-color .5s; -moz-transition: border-color .5s; -ms-transition: border-color .5s; transition: border-color .5s; } #thumbs11359 a:hover, #thumbs11359 a.selected { border-color: #566; } .fluid_container_album img#shadow { width: 100%; position: absolute; bottom: 0; } .next_thumbnail11359 { background-position: -19px 0; right: 10px; } .next_thumbnail11359:hover { background-position: -19px -20px; transition: none; } .prev_thumbnail11359 { background-position: 0 0; left: 10px; } .prev_thumbnail11359:hover { background-position: 0 -20px; transition: none; } .next_thumbnail11359, .prev_thumbnail11359 { background-image: url(“/client/themes/fa/main/img/carousel_nav.png”); display: block; height: 20px; margin-top: -10px; position: absolute; top: 50%; width: 19px; } $(function() { $(‘#carousel11359’).carouFredSel({ responsive: true, circular: false, auto: false, items: { visible: 1, width: 200, height: ‘56%’ }, scroll: { fx: ‘directscroll’ } }); /* $(‘#carousel_desc11359’).carouFredSel({ responsive: true, circular: false, auto: false, items: { visible: 1, width: 200, height: ‘30%’ }, scroll: { fx: ‘directscroll’ } }); */ $(‘#thumbs11359’).carouFredSel({ responsive: true, circular: false, auto: false, prev: ‘.next_thumbnail11359’, next: ‘.prev_thumbnail11359’, items: { visible: { min: 2, max: 6 }, width: 150, height: ‘66%’ } }); $(‘#thumbs11359 a’).click(function() { $(‘#carousel11359’).trigger(‘slideTo’, ‘#’ + this.href.split(‘#’).pop() ); /* $(‘#carousel_desc11359’).trigger(‘slideTo’, ‘#’ + this.href.split(‘#’).pop() ); */ $(‘#thumbs11359 a’).removeClass(‘selected’); $(this).addClass(‘selected’); return false; }); }); فرستنده: نیکروز ارژنگی از پارس اباد مغان