خرید لباس ۶۰۰ هزار كارمند مازاد داريم

معاون نيروي انساني معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور گفت: يك ميليون و 700 هزار كارمند بايد در دولت باشند اما در حال حاضر دو ميليون و 300 هزار نفر در دولت كار مي‌كنند.به گزارش فارس، صدرالسادات معاون نيروي انساني معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور گفت: در يك جمع‌آوري اطلاعات تا سال 90، 307 هزار نيروي قراردادي داريم كه نسبت به آنچه در تبصره ديده شده 37 هزار نفر مازاد نيرو داريم.