خرید لباس نگاه شما: روستایی در ارتفاع 2000 متری

اینجا گیاور، روستایی در ارتفاع 2000 متری از سطح دریا. ای روستا در ارفاعات شمال ایران ومابین شهرهای چابکسر و رامسر قرار دارد. راحت ترین راه دسترسی به روستا هم از مسیر جواهرده رامسر می باشد. فرستنده: محسن گازر