خرید لباس اشد مجازات برای تخلف در زمینه پایان نامه

معاون حقوقی وزارت علوم به جزئیات برخورد با متخلفان پایان نامه های دانشجویی و اشد مجازات برای بنگاههای درگیر با این تخلف، خبر داد.سعدالله نصیری قیداری در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره، اظهار داشت: برخورد وزارت علوم با تخلف در پایان نامه های دانشجویی به 2 روش درون و بیرون سیستم آموزش عالی تقسیم می شود. درون سیستم آموزش عالی قوانینی موجود است که بر اساس آن، با تخلفات استاد و دانشجو در پایان نامه ها برخورد می شود.وی ادامه داد: در خارج از سیستم آموزش عالی ماده واحده ای توسط وزارت علوم آماده ارائه به دولت است. بر اساس این ماده واحده، برابر بند 7 ماده 19 قانون مجازات اسلامی با متخلفان برخورد شود.معاون حقوقی وزارت علوم، تاکید کرد: در صورتی که از یافته های دیگران و امور پژوهشی سوء استفاده شود مجازاتهایی در نظر گرفته می شود.به گفته نصیری قیداری در صورتی که این تخلف در قالب یک بنگاه یا شرکت خصوصی فعال شود، اشد مجازات در قبال متخلفان درخواست شده و محل جرم هم با نظر وزارتین مشخص شده و توسط نیروی انتظامی پلمپ می شود تا مراجع قضایی حکم مجازات متخلفان را صادر کنند.