خرید لباس تدبیر دولت براي جلوگيري از بروز سيل در شمال

روزنامه خراسان نوشت:پس از قرائت گزارش هاي مربوط به ميزان خسارت هاي ناشي از وقوع سيل در شمال کشور در هيئت دولت، ابلاغيه اي از سوي يکي از مسئولان ارشد اجرايي به تعدادي از اعضاي کابينه و استانداران اين مناطق ارسال شده که بر اساس آن، اين مسئولان موظفند ظرف يک ماه راهکار اجرايي و عملياتي مناسب براي اقداماتي چون ساماندهي رودخانه  هاي استان، توسعه درختکاري و پوشش گياهي ارتفاعات و جابه جايي واحدهاي مسکوني و زير ساخت هاي حمل ونقل و راه هايي را براي جلوگيري از بروز مجدد سيل و کاهش خسارت هاي ناشي از بارش هاي سنگين آينده به هيئت وزيران ارائه کنند.