خرید لباس طرح جديد براي پاسخگو كردن رييس صدا و سيما

طرحي جديد براي نظارت بر صدا و سيما طرحي كه بر اساس آن شوراي نظارت بر صدا و سيما مي‌تواند پيشنهاد عزل رييس اين سازمان را صادر كند. عضو ناظر مجلس در شوراي نظارت بر صدا و سيما مي‌گويد اين طرح هم‌اكنون در كميسيون فرهنگي مجلس نهايي شده است و در انتظار آمدن به صحن علني است.به گزارش تدبير رمضان شجاعي‌كياسري مهم‌ترين هدف ارائه طرح جديد را جلوگيري از جناحي عمل كردن و همچنين نظارت بيشتر بر عملكرد بودجه‌يي اين سازمان عنوان كرده است. رمضان شجاعي‌كياسري از افزايش نظارت بر سازمان صدا و سيما خبر مي‌دهد و مي‌گويد: «بر اساس طرح نظارت بر اداره صدا و سيما رييس اين سازمان بايد به شوراي نظارت بر صدا و سيما گزارش عملكرد خود را ارائه كند و از سوي ديگر هر زمان كه شورا تخلفي در صدا و سيما ديد يا سوالي داشت رييس سازمان بايد به شورا پاسخگو باشد.» نماينده ساري در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: «در طرح نظارت بر اداره صدا و سيما نظارت شوراي نظارت با ضمانت اجرايي بيشتري پيگيري خواهد شد.» او در پاسخ به اين پرسش كه اين ضمانت اجرايي چگونه خواهد بود، اظهار كرد كه «در اين طرح ارتباط صدا‌ و‌ سيما با قواي سه‌گانه‌ به ‌روشني مطرح شده است كه چگونه نمايندگان سه قوه در شوراي نظارت حضور داشته باشند و نحوه نظارت چگونه است و نتيجه گزارش به چه صورت خواهد بود.» عضو ناظر مجلس در شوراي نظارت بر صدا و سيما مي‌گويد: «در اين طرح پيش‌بيني شده است كه در صورت پاسخگو نبودن رييس سازمان صدا و سيما، شورا مي‌تواند پيشنهاد عزل او را اعلام و به رهبر معظم انقلاب ارائه كنند.» شجاعي‌كياسري با يادآوري اينكه بر اساس قانون فعلي رييس سازمان صدا و سيما پاسخگوي هيچ نهاد نظارتي نيست، ادامه داد: «در صورت تصويب نهايي طرح اداره سازمان صداوسيما بازبيني در درون سازمان، عملكرد، مسائل فرهنگي و نحوه برنامه‌سازي در سازمان صورت مي‌گيرد.»