خرید لباس نگاه شما: تبلیغات و ترویج فرزند آوری در مسکو

کشور روسیه با نرخ منفی رشد جمعیت همواره به دنبال افزایش جمعیت می باشد و عمده مشاغل به دلیل نبود نیروی کار ملی، مملو از ملیت ها و قومیت های کشورهای مستقل مشترک المنافع می باشد.جمله “наполните жизнь счастьем” به معنی ” زندگی را پر از خوشبختی نمایید ” می باشد. فرستنده: محمد چابک