خرید لباس دومين دروازه‌بان فولاد هم رفت

مدير تيم فوتبال فولادخوزستان گفت: اسکوچيچ به دنبال دروازه‌بان خارجي است.حسين ابن‌قاسم درباره اينکه شنيده مي شود فولاد به دنبال جذب پاشنکو، دروازه‌بان سابق ملوان است، اظهار کرد: من حقيقتا چيزي در اين خصوص نمي دانم و خود اسکوچيچ به دنبال جذب دروازه‌بان است.به نقل از ايسنا، مدير تيم فوتبال فولادخوزستان بيان کرد: خود اسکوچيچ براي جذب دروازه‌بان در حال مذاکره است و تاکنون که گلر خارجي مدنظرش بوده است.وي درباره وضعيت دروازه‌بانان فصل گذشته اين تيم گفت: ارشاد يوسفي از تيم جدا شد ولي سليمي با توجه به اينکه يک سال ديگر با ما قرارداد دارد، در تيم مانده است.وي در ادامه در پاسخ به اين پرسش که آيا پريرا تصميمي براي ادامه همکاري با فولاد گرفته است يا خير؟ گفت: صحبتي با مدير برنامه او داشتيم ولي او هنوز در اين زمينه جوابي به ما نداده است.