خرید لباس مردم براي خريد خودرو حق انتخاب ندارند

معاون فناوري و طرح و برنامه سازمان تعزيرات حکومتي گفت: در برخي از کالاها از جمله خودرو، مردم حق انتخاب ندارند.به گزارش ايرنا ، نظرعلي حاجي پاشا در اولين کارگاه آموزشي تخصصي قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ويژه روسا و معاونان شعب قاچاق کالا و ارز سازمان تعزيرات حکومتي استان هاي غرب کشور درهمدان افزود: همين عوامل موجب رقابتي نبودن عرصه توليد شده و انگيزه افزايش کيفيت را از ميان برده است.وي با بيان اينکه قاچاق کالا موجب ازبين رفتن چرخه اقتصادي بازار و واحدهاي توليدي مي شود، گفت: عوامل اقتصادي تسهيل کننده قاچاق کالا شامل سودآوري بالاي کالاي قاچاق در مقابل ريسک کم آن، کيفيت پايين کالاهاي توليدي داخل کشور، بوروکراسي و ساختار اداري ناکارآمد، محروميت ساکنان نقاط مرزي و نبود توليد برخي کالاها در داخل کشور است.حاجي پاشا ادامه داد: با در نظر گرفتن عوامل اجتماعي و اقتصادي موثر بر قاچاق کالا و ارزيابي پيامدهاي اقتصادي ناشي از اين پديده، مي توان با تدابير پيشگيرانه، راهکارهاي کنترلي را از طريق برخورد فيزيکي با قاچاقچيان در پيش گرفت که اين امر موجب کاهش قاچاق کالا مي شود.