خرید لباس نگاه شما: صائب از خاک پاک تبریز است

صائب از خاک پاک تبریز است – هست سعدی گر از گل شیرازصائب تبریزی، بزرگ‌ترین غزل‌ سرای قرن یازدهم هجری و معروفترین شاعر عهد صفویه  و دهم تیر ماه نکوداشت صائب تبریزی است.میرزا محمدعلی صائب تبریزی (متولد حدود 1000 و متوفی 1080 هجری قمری) بزرگ‌ترین غزلسرای قرن یازده در سلسله صفوی است.پدر و اجدادش از تاجران و بازرگانان تبریز بودند شکی نیست.خانواده صائب تبریزی جزء هزار خانواری هستند که به دستور شاه عباس اول از تبریز به اصفهان مهاجرت کردند و در اصفهان معروف به “تبارزه”(تبریزهای)  اصفهان شدند.صائب مرد سفر بود و وقتی به سن جوانی رسید به حج رفت و در بازگشت به مشهد رفت. سپس به دیگر بلاد از جمله هندوستان، کابل و هرات رفت وقتی به اصفهان برگشت در زمان شاه عباس دوم به مقام ملک‌الشعرایی رسید. وی بعد از حدود 80 سال عمر در اصفهان از دنیا رفت و در باغ تکیه در کنار زاینده‌رود به خاک سپرده شد.سبک هندی را صائب تبریزی به کمال رساند. او بیش ار هر شاعر دیگری اسلوب معادله یا مدعا مثل را به کار برده است. مثلاً در شعر زیر: “من از روییدن خار سر دیوار دانستم/ که ناکس، کس نمی گردد بدین بالا نشینی ها. #carousel11914, #thumbs11914 , #carousel_desc11914 { overflow: hidden; } #carousel-wrapper11914 .caroufredsel_wrapper img{ border-radius: 10px; border : 2px solid #839494 } #carousel-wrapper211914 .caroufredsel_wrapper img{ border-radius: 10px; border : 2px solid #839494 } #carousel11914 span, #carousel11914 img, #thumbs11914 a, #thumbs11914 img { display: block; float: left; } #carousel_desc11914 span { width: 100%; /* height: 100%; */ display: block; float: left; position: relative; padding: 9px; } #carousel11914 span, #carousel11914 a, #thumbs11914 span, #thumbs11914 a { position: relative; display: block; height: 100%; } #carousel11914 img, #thumbs11914 img { border: none; width: 100%; height: 100%; position: absolute; top: 0; left: 0; } #carousel11914 span { width: 554px; height: 313px; } #carousel_desc11914 span { width: 554px; height: auto; } #thumbs-wrapper11914 { padding: 20px 40px; position: relative; } #thumbs11914 a { border: 2px solid #899; width: 150px; height: 100px; margin: 0 10px; overflow: hidden; border-radius: 10px; -webkit-transition: border-color .5s; -moz-transition: border-color .5s; -ms-transition: border-color .5s; transition: border-color .5s; } #thumbs11914 a:hover, #thumbs11914 a.selected { border-color: #566; } .fluid_container_album img#shadow { width: 100%; position: absolute; bottom: 0; } .next_thumbnail11914 { background-position: -19px 0; right: 10px; } .next_thumbnail11914:hover { background-position: -19px -20px; transition: none; } .prev_thumbnail11914 { background-position: 0 0; left: 10px; } .prev_thumbnail11914:hover { background-position: 0 -20px; transition: none; } .next_thumbnail11914, .prev_thumbnail11914 { background-image: url(“/client/themes/fa/main/img/carousel_nav.png”); display: block; height: 20px; margin-top: -10px; position: absolute; top: 50%; width: 19px; } $(function() { $(‘#carousel11914’).carouFredSel({ responsive: true, circular: false, auto: false, items: { visible: 1, width: 200, height: ‘56%’ }, scroll: { fx: ‘directscroll’ } }); /* $(‘#carousel_desc11914’).carouFredSel({ responsive: true, circular: false, auto: false, items: { visible: 1, width: 200, height: ‘30%’ }, scroll: { fx: ‘directscroll’ } }); */ $(‘#thumbs11914’).carouFredSel({ responsive: true, circular: false, auto: false, prev: ‘.next_thumbnail11914’, next: ‘.prev_thumbnail11914’, items: { visible: { min: 2, max: 6 }, width: 150, height: ‘66%’ } }); $(‘#thumbs11914 a’).click(function() { $(‘#carousel11914’).trigger(‘slideTo’, ‘#’ + this.href.split(‘#’).pop() ); /* $(‘#carousel_desc11914’).trigger(‘slideTo’, ‘#’ + this.href.split(‘#’).pop() ); */ $(‘#thumbs11914 a’).removeClass(‘selected’); $(this).addClass(‘selected’); return false; }); });