خرید لباس کمبود30 هزارتخت بيماران رواني درکشور

وزيربهداشت درزمينه افزايش آمار بيماري‌هاي رواني درجامعه گفت: درکل کشورحداقل نيازمند40 هزارتخت بيماران رواني هستيم درحالي که حداکثر10هزارتخت درشرايط نه چندان استاندارد دربيمارستانهاي کشورموجود هستند. ضمن اينکه خيلي ازاين بيماران نيزدرشرايط بسيارنامناسب توسط خانواده‌ها درمنازل نگهداري مي شوند.به گزارش ايسنا، دکترسيد حسن هاشمي درجلسه مشترک وزارت بهداشت وپليس با اشاره به اينکه دربحث قاچاق داروضرورت همکاري‌ها بسيارحائزاهميت است، ادامه داد: درحال حاضرداروهاي روانگردان، مواد مخدروافيوني بلاي دائمي وروزافزون دربين مردم شده وزمينه بروزبسياري ازبيماريها بخصوص ايدز را درجامعه فراهم مي‌کند.وزيربهداشت با تاکيد برافزايش برخوردهاي قانوني با منابع قاچاق دارووافزايش پيگيريها دراين حوزه، افزود: قاچاق داروعلل زيادي دارد وتا به حال دراين حوزه پيشگيريهاي لازم صورت نگرفته واين درحالي است که هرچقدرداروگرانترباشد، احتمال قاچاق آن بيشترمي‌شود.وزيربهداشت درزمينه افزايش آمار بيماري‌هاي رواني درجامعه گفت: درکل کشورحداقل نيازمند40 هزارتخت بيماران رواني هستيم درحالي که حداکثر10هزارتخت درشرايط نه چندان استاندارد دربيمارستانهاي کشورموجود هستند.به گفته وزيربهداشت اميد ما درزمينه افزايش تخت هاي رواني دربيمارستانها به خيرين ونيکوکاران است ضمن اين آمادگي‌هاي لازم را جهت ارائه آموزش هاي لازم به نيروهاي انتظامي براي تشخيص هويت بيماران رواني داريم.دکترهاشمي درادامه افزود: وزارت بهداشت آمادگي دارد تا درزمينه آزمايش‌هاي پيش ازازدواج وانجام تشخيص‌هاي دقيق‌تروسريع تربيماريها دراين حوزه، کارگروه مشترکي را با نيروي انتظامي تشکيل دهد.