خرید لباس دهک های پردرآمد از دریافت یارانه حذف می شوند

var s1 = new SWFObject(‘/media/player/flvplayer.swf’,’single’,’555′,’400′,’7′);s1.addParam(‘allowfullscreen’,’true’);s1.addVariable(‘file’,’http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1393/4/17/395333_896.flv’);s1.addParam(‘menu’,’false’);s1.addVariable(‘width’,’555′);s1.addVariable(‘height’,’400′);s1.write(‘player1404813557253’);دانلود