خرید لباس پاسخ بانک مرکزی به مخاطب اردبیلی

سرویس با بینندگان  مطلب زیر توسط یکی از کاربران و از طریق ایمیل اختصاصی با بیینندگان ( karbar@tabnak. ir )
برای سایت ارسال شده است. بر حسب کارکرد رسانه ای خود، تلاش خود را
برای پاسخگویی سازمان و مسئولان مرتبط با این درخواست به عمل آورد که
نتیجه این پیگیری در قالب گزارش زیر برای اطلاع مخاطب محترم منتشر می
گردد.طرح مشکل:ضمن عرض سلام و خسته نباشید  در مورد وام فرسوده 20 میلیون تومانی بانک تجارت با بهره 15% مطلبی را عنوان نمایم  . چهار نفر هستیم که یک آپارتمان 4 واحد را با وام فرسوده 15% خریداری نموده ا یم  برا ی اقساط بندی وام به بانک مراجعه نمودیم ، بانک مورد نظر اقساط وام را برای هر ماه به مدت 14 سال 307000 تومان تعیین کرده در ضمن یاداور می شوم که مبلغ 1500000 به وام اصلی از بابت سود مشارکت اضافه شده و همراه وام اصلی قسط بندی شده ولی با وجود این با محاسبات ما و حتی کارکنان بانک  ، قسط بندی با  بهره بیش از 18% محاسبه شده و کارکنان بانک مورد نظر در این مورد می گویند که نرم افزار ی که از مرکز فرستاده اند این محاسبات را انجام می دهد . در ضمن ما نامه ای را به بازرسی بانک تجارت اردبیل تحویل داده ایم  خواهشمند است این مورد را درصورت امکان از بانک مذکور پیگیری کنید.پاسخ:باسلاماحتراما،بازگشت به نامه شماره 1202/ت مورخ93/02/24 درخصوص تقاضای مخاطب محترم ،به اطلاع می رساند نامبرده با یکی از سازندگان مسکن بافت فرسوده جهت خریدیک واحد آپارتمان احداثی با مشارکت بانک تجارت شعبه امام خمینی اردبیل معرفی شده است.کل سود دوران مشارکت ساخت پروژه چهارواحدی مذکور مبلغ 125/309/589ریال بوده وطبق توافق سازنده وخریداران ،پرداخت سود مذکور بالمناصفه برعهده طرفین بوده که سهم سازنده نقدا اخذ وتسویه گردیده وسهم ایشان به میزان 15/663/669ریال به همراه اصل بدهی واحد خریداری شده جمعا به میزان 215/663/669 ریال به مدت 168ماه(14سال) وبا نرخ 15درصددرقالب عقد فروش اقساطی مسکن به خریدار واگذار گردیده است.شایان ذکر است محاسبات مربوط به سود کلیه قراردادهای عقود اسلامی براساس آخرین بخشنامه های ابلاغی بانک مرکزی انجام می پذیرد وادعای نامبرده مبنی بر اعمال سود بیش از 18درصد،ناشی از مقایسه سود محاسبه شده قراردادهای عقود مبادله ای طبق بخشنامه شماره ب1521 مورخ 86/04/18 با سود محاسبه شده قراردادهای عقود مبادله ای طبق روش پیشین (مرابحه ساده)می باشد.اداره روابط عمومیسهیل ایلداری     مهدیه نعیمی تبریزی