خرید لباس 30موشک از غزه به سمت زمین‌های اشغالی شلیک شد

شبکه
تلویزیونی المیادین گزارش داد: در پی پرتاب چند
فروند موشک از نوار غزه، آژیر خطر در دو شهرک حوف اشکلون و شاعرهنگیف در
جنوب فلسطین اشغالی به صدا درآمد.