خرید لباس برزيل بدترين خط دفاع جام را به نام خود زد

برزيل بدترين خط دفاع جام جهاني 2014 برزيل را به نام خود ثبت کرد.تيم ملي فوتبال برزيل با 7 گلي که از آلمان خورد، بدترين خط دفاع جام جهاني 2014 برزيل را با 11 گل خورده نام خود ثبت کرد.همچنين ديدار تيم‌هاي ملي برزيل و آلمان با 8 گلي که در آن رد و بدل شد به عنوان پرگل‌ترين ديدار جام جهاني 2014 برزيل به ثبت رسيد.