خرید لباس دستور فوري يک وزير براي کشف مديران بازنشسته

روزنامه خراسان نوشت:بر اساس ابلاغيه يک وزير اقتصادي به مديران اين وزارتخانه که با قيد فوريت براي تمامي دستگاه‌هاي زيرمجموعه اين وزارتخانه ارسال شده است، از همه بخش ها خواسته شده نسبت به ارسال مشخصات کليه کارمنداني که از ابتداي فعاليت دولت دهم تاکنون بازنشسته شده اند و سطح مديريتي آنها شامل معاون وزير، مديرکل، معاون مديرکل، مدير، رييس اداره، رييس بخش و رييس گروه است، اقدام و آن را به دفتر وي ارسال کنند.