خرید لباس زنی که رکورد “پرحرفی” را شکست!

“پرحرفی”، نام یک زن آمریکایی را وارد کتاب رکوردهای گینس کرد!این زن آمریکایی که “وران کابو” نام دارد و به طور میانگین در هر ثانیه 11 کلمه حرف می زند، توانست نام خود را به عنوان پرحرف ترین انسان در گینس ثبت کند.در این فایل ویدیویی کابو در 54.2 ثانیه حدود 603 کلمه حرف را بر زبان آورده، یعنی حدود 11 کلمه در ثانیه حرف شده است.کابو در برنامه های کمدی و کنفرانس ها مجری گری می کند.