خرید لباس نرخ تورم روستایی کاهش یافت

مرکز آمار ایران شاخص
قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور در خردادماه سال 1393 بر
اساس سال پایه 90 را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ تورم روستایی کشور به
28.3 درصد رسید.

به گزارش مهر، مرکز
آمار ایران اعلام کرد: شاخص کل (بر مبنای 100=1390) در خرداد ماه سال 1393
عدد 195.6 را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل 0.4 درصد افزایش داشته است.

افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 13.7
درصد می باشد که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (16.3) کاهش یافته است.

درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم روستایی) در دوازده ماه منتهی به خرداد
ماه سال 93 نسبت به دوره مشابه سال قبل 28.3 درصد است که نسبت به تورم
دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه 1393 (31.1) کاهش یافته است.

شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات در این ماه به رقم 211.7 رسید که نسبت به ماه قبل 0.9 درصد کاهش نشان می دهد.

شاخص گروه اصلی خوراکی ها در ماه مورد بررسی به عدد 207.7 رسید که نسبت به ماه قبل یک درصد کاهش نشان می دهد.

شاخص گروه اصلی خوراکی ها نسبت به ماه مشابه سال قبل 6.7 درصد افزایش نشان می دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه 30.5 درصد است.

شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات نسبت به ماه مشابه سال
قبل 6.9 درصد افزایش نشان می دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه
منتهی به خرداد ماه 93 نسبت به دوره مشابه سال قبل 30.9 درصد است که نسبت
به تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه 1393 (35.4) کاهش یافته است.

شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات در خردادماه 93 به رقم 184.7 رسید که 1.5 درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می دهد.

میزان افزایش شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات نسبت به ماه
مشابه سال قبل 19.6 درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به خرداد
ماه سال 1393 نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه 26.1 درصد است که نسبت
به تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه 1393 (27.6) کاهش یافته
است.(مهر)

جدول 27 ماهه تورم نقطه به نقطه و میانگین در روستاها

میانگین تورم
تورم نقطه به نقطه
دوره زمانی

35.4
25.6
فروردین 91

34
24.4
اردیبهشت 91

32.4
23.5
خرداد 91

31.2
27.7
تیر 91

30.2
28.4
مرداد 91

29.2
28.4
شهریور 91

28.6
32.9
مهر 91

28.4
36.9
آبان 91

28.5
37.2
آذر 91

29.6
38.3
دی 91

31.1
41.7
بهمن 91

32.7
43.1
اسفند 91

34.4
45.3
فروردین 92

36.1
44.7
اردیبهشت 92

38.1
47.1
خرداد 92

39.4
44.2
تیر 92

40.6
43.6
مرداد 92

41.8
43.1
شهریور 92

42
37.8
مهر 92

41.6
33.5
آبان 92

40.9
31.5
آذر 92

40
29.8
دی 92

38.2
23.4
بهمن 92

36.1
19.9
اسفند 92

33.5
17.1
فروردین 93

31.1
16.3
اردیبهشت 93

28.3
13.7
خرداد 93