خرید لباس هدیه آزادی به پدری با دو فرزند

سایت خیریه همت نوشت:سلام و خداقوتاین فراخوان برای تهیه باقیمانده هزینه دیه یک فرد آبرومند است.آقای ر.م کارگر خدماتی یک بیمارستان در تهران است که در شهریور ۹۲ با عابری تصادف می کند و متاسفانه مضروب فوت می کند.با شکایت اولیای دم دادگاه رای به پرداخت دیه می دهد اما چون مراحل دادرسی طول کشیده و صدور حکم قطعی به سال ۹۳ موکول می شود؛ است، طبق حکم دادگاه مبلغ دیه باید به قیمت روز پرداخت شود. از همین رو مبلغ دیه ۲۰۰ میلیون تومان شده است؛ اما بیمه دیه را به مبلغ زمان تصادف یعنی ۱۵۲ میلیون تومان پرداخت کرده است.لذا باید ما به التفاوت آن یعنی مبلغ ۴۸ میلیون تومان را شخص  بپردازد.خوشبختانه با کمک اطرافیان و دریافت قرض و وام و کمک حدود ۴۱ میلیون آن تامین شده است ولی برای مابقی آن درمانده شده است.الا ای حال با توجه به عدم رضایت اولیای دم به تخفیف در دیه؛ این فرد تا تاریخ ۲۵ تیر ۹۳ فرصت دارد که این مبلغ را به حساب دادسرا واریز نماید.لازم به ذکر است که این فرصت تمدید شده است و دیگر تمدید نخواهد شد.همت کنید برای جمع آوری این هفت میلیون تومان و نجات این جوان ۳۰ ساله از زنداناین فرد ۲ فرزند دارد و ساکن قرچک ورامین است.تذکر مهم:در صورت عبور کمکها از سقف مورد نیاز صرف موارد بعدی خواهد شدبرای شرکت در این امر خیر به اینجا مراجعه کنید.