خرید لباس میرمحمود موسوی: وضعیت برادرم خوب است

میرمحمود موسوی برادر میرحسین موسوی در بخشی از مصاحبه خود با روزنامه شرق به آخرین وضعیت برادرش میرحسین موسوی پرداخت.شما چندی پیش با برادرتان، میرحسین موسوی دیدار داشتید. حالشان چطور بود؟از نظر روحی خیلی خوب و از نظر جسمی نیاز به رسیدگی دارد و از نظر پزشکی باید بیشتر مورد توجه باشد. شرایط حصر تاثیر جسمی داشته است. اخبار را به ناچار از طریق تنها وسیله خبری یعنی صداوسیما که در اختیارشان گذاشته‌اند دنبال می‌کنند.‌ملاقات شما بعد از انجام آنژیوگرافی بود؟بله، دوهفته بعد از آن بود.‌بعد از چند وقت؟21ماه.‌حال خانم رهنورد چطور بود؟وضعیت ایشان را هم از نظر روحی خوب دیدم، ولی شرایط جسمی ایشان متاثر از شرایط حصر است و نیازمند این است که از نظر پزشکی، توجه بیشتری به ایشان بشود. هرچند که مقامات امنیتی به ما می‌گویند که رسیدگی می‌کنیم، منتها من اعتقاد دارم که باید دسترسی بیشتر و بهتری به امکانات پزشکی داشته باشند.