خرید لباس فراخوان تهیه جهیزیه عروس یتیم

سایت خیریه همت نوشت:سلام و خداقوتطاعات قبولاین فراخوان برای تهیه جهیزیه عروسی محترم و محروم از نعمت پدر است.پدر خانم ط.ا  ۶ سال پیش فوت شده است.این خانواده ۶ فرزند دارند.خانواده ای آبرومند تا این حد که مادر خانواده در سخت ترین شرایط نیز راضی به با خبر بودن نزدیکان و آشنایان نمی شود.دو خواهر دیگر نیز دارند که دم بخت بوده ولی هنوز ازدواج نکرده اند.اکنون خانواده داماد فشار می آورند که زودتر عروسی کنند و به خانه بخت بروند ولی هنوز وسایل اولیه جهیزیه ایشان فراهم نیست.همت کنید برای تهیه جهیزیه ایشانتذکر مهم:در صورت عبور کمکها از سقف مورد نیاز صرف موارد بعدی خواهد شدبرای شرکت در این امر خیر به اینجا مراجعه کنید.