خرید لباس حمله جنگنده‌های صهیونیست ها به یک خانه مسکونی

جنگنده‌های ارتش رژیم‌صهیونیستی بامداد
روز جمعه با هدف قرار دادن یک منزل مسکونی در منطقه رفح نوار غزه، دستکم 6 تن را به
شهادت رساندند. به گزارش فارس، جنگنده‌های ارتش رژیم‌صهیونیستی
بامداد روز جمعه با هدف قرار دادن یک منزل مسکونی در منطقه رفح نوار غزه، دستکم 6 تن
را به شهادت رساندند. در این حمله 12 نفر نیز زخمی شده‌اند.