خرید لباس لغو آخرين مجوز احمدي نژاد در دولت دهم

روزنامه خراسان نوشت:در حالي که بر اساس مجوز آخرين روز فعاليت رسمي محمود احمدي نژاد به عنوان رييس جمهور کشورمان، مقرر شده بود وزارت جهاد کشاورزي نسبت به فروش يک ملک مازاد بر نياز خود به مساحت 244 هزار متر مربع واقع در شهرستان کرج، اقدام کند اين مصوبه با پيشنهاد وزيران عضو کميسيون لوايح دولت يازدهم و مجوز روزهاي اخير حجت الاسلام روحاني رييس جمهور لغو شده است.