خرید لباس متوسط هزینه و درآمد ایرانیان اعلام شد

مرکز آمار ایران، متوسط هزینه و درآمد سالانه یک خانوار شهری و روستایی در سال 92 را اعلام کرد که براساس آن، متوسط هزینه ماهانه خانوار شهری حدود یک میلیون و 717 هزار تومان و درآمد خانوار شهری حدود یک میلیون و 703 هزار تومان شده است.به گزارش خبرگزاری مهر، طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار با قدمتی 50 ساله از مهمترین طرح های آماری مرکز آمار ایران است. هدف کلی این طرح، برآورد متوسط هزینه‌ها و درآمد یک خانوار شهری و یک خانوار روستایی در سطح کشور و استان ها است. در سال 1392 تعداد خانوارهای آمارگیری شده در این طرح 18678 خانوار نمونه در نقاط شهری و 19228 خانوار نمونه در نقاط روستایی کشور است.نگاهی به اهم نتایج طرح در سال 1392 در مناطق شهری و روستایی نشان می دهد که متوسط کل هزینه خالص سالانه یک خانوار شهری 206 میلیون و 34 هزار ریال بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل 25.4 درصد افزایش نشان می دهد.از کل هزینه سالانه خانوار شهری 54 میلیون و 934 هزار ریال با سهم 26.7 درصد مربوط به هزینه های خوراکی و دخانی و 151 میلیون و 100 هزار ریال با سهم 73.3 درصد مربوط به هزینه های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با 21.9 درصد مربوط به هزینه ی گوشت و در بین هزینه های غیرخوراکی بیشترین سهم با 45.2 درصد مربوط به مسکن بوده است.گزارش مرکز آمار ایران حاکی از آن است که متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار شهری 204 میلیون و 410 هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل، 22.2 درصد افزایش داشته است.منابع تامین درآمد خانوارهای شهری نشان می دهد که 29.9 درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، 16.6 درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و 53.5 درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تامین شده است.در همین حال، متوسط کل هزینه خالص سالانه یک خانوار روستایی 129 میلیون و 610 هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل 19.8 درصد افزایش نشان می دهد.از کل هزینه سالانه خانوار روستایی 56 میلیون و 103 هزار ریال با سهم 43.3 درصد مربوط به هزینه های خوراکی و دخانی و 73 میلیون و 507 هزار ریال با سهم 56.7 درصد مربوط به هزینه های غیرخوراکی بوده است.در بین هزینه های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با 24.8 درصد مربوط به هزینه ی آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده های آن و در بین هزینه های غیرخوراکی، بیشترین سهم با 27.7 درصد مربوط به مسکن بوده است.متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار روستایی 120 میلیون و 955 هزار ریال بوده که نسبت به سال قبل، 19.4 درصد، افزایش داشته است.منابع تامین درآمد خانوارهای روستایی نشان می دهد که 27.4 درصد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، 29.3 درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و 43.3 درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تامین شده است.براساس نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار سال 1392، ضریب جینی در مناطق شهری 0.3513، در مناطق روستایی 0.3243 و در کل کشور 0.3650 است.