خرید لباس ریابکوف: 1+5 در مذاکره با ایران متحد است

معاون وزیر خارجه روسیه روز شنبه گفت کشورهای گروه 1+5 در مذاکره با ایران موضع واحدی دارند.به گزارش خبرگزاری فارس، معاون وزیر خارجه روسیه روز شنبه گفت کشورهای گروه 1+5 در مذاکره با ایران موضع واحدی دارند.