خرید لباس انتصابات جدید در ناجا

فرمانده نیروی انتظامی طی احکام جداگانه، معاون فنآوری اطلاعات و ارتباطات، معاون آماد و پشتیبانی و معاون بهداشت، امداد و درمان نیروی انتظامی را منصوب کرد.به گزارش ایسنا، سردار دکتر اسماعیل احمدی مقدم طی حکمی سرهنگ احمد دولتخواه را به سمت معاون فنآوری اطلاعات و ارتباطات ناجا منصوب و از زحمات سردار مجید سلطانی در زمان تصدی این مسئولیت تقدیر کرد.سرهنگ احمد دولتخواه پیش از این در سمت جانشین معاونت فنآوری اطلاعات و ارتباطات ناجا مشغول خدمت بود.همچنین سردار دکتر اسماعیل احمدی مقدم طی حکمی سردار محمدی را به سمت معاون آماد و پشتیبانی نیروی انتظامی منصوب و از زحمات سردار اللهیار نژاد در زمان تصدی این مسئولیت تقدیر کرد.سردار محمدی پیش از این در سمت جانشین معاون طرح و برنامه و بودجه نیروی انتظامی مشغول خدمت بود.سردار دکتر احمدی مقدم همچنین طی حکمی سردار دکتر محمدرضا سید احمدیان را به سمت معاون بهداشت، امداد و درمان ناجا منصوب و از زحمات سردار دکتر مجیدی در زمان تصدی این مسئولیت تقدیر و تشکر کرد.سردار دکتر سیداحمدیان پیش از این در سمت رئیس بیمارستان امام سجاد (ع) نیروی انتظامی مشغول خدمت بود.