خرید لباس سهم هر ایرانی از درآمدهای نفتی چقدراست؟

بررسی ها نشان می دهد سهم هر ایرانی از درآمدهای نفت و گاز کشور 5 میلیون و 60 هزار تومان درسال است.به گزارش خبرآنلاين، با افزايش صادارت نفت و گاز کشور سرانه درآمد مردم ايران از اين بخش هم افزايش يافته است. پيش بيني مي شود تا پايان سال 93 ميزان صادرات نفت و گاز کشور نيز با توجه به کاهش سطح تحريم ها افزايش پيدا کند. میزان یارانه دریافتی ماهیانه 45 هزار و 500 تومانی مردم به میزان 2هزار و 900 تومان از پول نفت آنها بالاتر است. سهم هر ایرانی از درآمدهای نفتی براین اساس ماهیانه 42 هزار و 666 تومان می شود درحالی که دولت به هر ایرانی ماهیانه 45 هزار و 500 تومان یارانه می دهد.جدول زير نشان مي دهد طي سال هاي آينده شرايط تجاري و اقتصادي ايران به کدام سمت مي رود.