خرید لباس مجوز هزار ميلياردي دولت به زنگنه

خراسان نوشت:بر اساس ابلاغيه روزهاي اخير نوبخت به وزير نفت، مقرر شده با توجه به مجوز شوراي اقتصاد، مجوز سرمايه گذاري از محل منابع داخلي شرکت ملي نفت ايران براي ۴ طرح سرمايه اي به استناد ماده ۸۷ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت صادر و طبق موافقتنامه هاي متبادله با معاونت برنامه ريزي رييس جمهور، در سقف هزار و 205 ميليارد ريال انجام شود. در اين ابلاغيه تاکيد شده است که در اجراي طرح هاي مذکور، رعايت شرايط زيست محيطي الزامي است.