خرید لباس هشدار درباره تکرار مشکل کمبود دارو

روزنامه خراسان نوشت:بر اساس بررسي هاي يک نهاد مسئول، طي هفته هاي اخير برخي شرکت هاي وارداتي ثبت کننده داروهاي برند اصلي به بهانه هاي مختلف از جمله بخشنامه هاي مربوط به شرايط واردات موازي دارو، علي رغم دريافت مجوز ورود اقدام به واردات و ترخيص داروهاي ثبتي خود نمي کنند و اين موضوع در آينده نزديک مي تواند باعث بروز کمبودهاي مقطعي دارو در کشور شود که بايد پيش از بروز چنين مشکلي، جلوي آن گرفته و موضوع حل شود.