خرید لباس وضعیت ذخیره آب در 5 سد تهران

میزان ذخایر آبی در پشت سدهای پنج گانه تهران با 172 میلیون مترمکعب کاهش نسبت به سال گذشته به 597 میلیون مترمکعب رسید. در حال حاضر، کمترین ذخیره آبی در سد لتیان و بیشترین نیز در سد طالقان وجود دارد.به گزارش خبرنگار مهر، در مقايسه با سال گذشته حجم آب موجود در مخازن سدهاي تامين كننده آب تهران با كاهش 172 ميليون مترمكعبي به حدود 597 ميليون مترمكعب رسيده است.حجم آب ورودی به سدهاي استان تهران در مقايسه با زمان مشابه سال آبي گذشته، 19 درصد كاهش يافته است. حجم فعلی آب موجود در سدهاي استان تهران در مقايسه با زمان مشابه سال آبي گذشته، 22 درصد كاهش يافته است.بر پایه این گزارش، حجم آب موجود در مخزن سدهای لار، طالقان، كرج، ماملو و لتيان به ترتيب 75، 209، 140، 104 و 68 میلیون مترمکعب گزارش شده است.همچنین حجم آب ورودی به مخازن سدهاي تامين كننده آب تهران با كاهش 217 ميليون مترمكعبي در مقايسه با زمان مشابه سال گذشته به حدود 912 ميليون مترمكعب رسيده است.حجم آب ورودی به سدهاي استان تهران در مقايسه با زمان مشابه سال آبي گذشته، 19 درصد كاهش يافته است. با توجه به شرايط ذخيره آب و كاهش منابع آبي در پشت سدهاي پنج‌گانه تهران، شهروندان تهراني بايد نسبت به رعايت الگوي مصرف آب دقت لازم را داشته باشند.