خرید لباس نگاه شما: جوانان امروز از کوپن خبر ندارند؟

هدیه‌ای از جوانان عهد کوپن و نفت و قطعی برق به جوان‌های دوره بلیت مغناطیسی مترو و تبلت و  اینترنت. فرستنده: محمد